«شاید این کتاب منفجر شود» به قلم رضا موزونی با تصویرگری سمانه صلواتی به چاپ رسید. ...