مامور نیروی انتظامی در یک فیلم از علت عجیب جعل شناسنامه توسط یک متهم صحبت کرد. ...