برق گرفتگی درکودکان نوپا یکی از خطر‌های شایع در محل کار و خانه است و برای جلوگیری از بروز حوادث تلخ ...