آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی از زبان قاضی پرونده ...