نشست «دموکراسی و جمهوریت نظام» در حزب همبستگی برگزار می شود ...