برگزاری همایش و نمایشگاه تبیین نقش وزارت راه در دفاع مقدس از دوم مهر ماه ...