رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: قانون تجارت باید مجددا توسط کارشناسان اقتصادی و متخصصان اتاق بازرگانی مو ...