هنرمند کردستانی تنها نماینده ایران در جشنواره موسیقی تالین است ...