فدراسیون فوتبال تماشاگر ماجراهای امید است و به نظر می رسد می خواهد با سیاست سکوت و سپری شدن زمان این کلاف سردرگم را پیچیده تر کند. ...