درحالی که بازار در بهت از دست رفتن نیمی از نفت تولیدی بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان فرو رفته و آمریکا ادعای کنترل بازار دارد، کارشناسان می گویند استراتژیک ...