درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در سال 97 به طور متوسط در ماه، به ترتیب347 هزار و 300 تومان و 155 هزار و400 تومان بیشتر از هزینه‌ها بوده است. ...