طی چند روز آینده، رئیس‌جمهوری آمریکا از طرح خود برای گسترش بررسی سوابق خریداران تسلیحات در این کشور پرده بر می‌دارد؛ او از این طرح هم‌سو با جلوگیری از ...