مدافع ارزشمند گل ریحان البرز جور سایر مهاجمان را در این تیم می‌کشد. ...