گل ریحان در مصاف با رایکای بابل در دقیقه چهل دروازه خود را باز شده دید تا نوار کلین شیت هایش پس از سه هفته پاره شود. ...