وزیر اقتصاد آلمان گفت که چنانچه رهبری حزب سوسیال‌دموکرات را به دست آورد، همچنان سمت فعلی خود در دولت را حفظ می‌کند. ...