نزدیک به 50 هزار نفر از اعضای اتحادیه کارکنان خودرو در آمریکا دست به اعتصاب زدند. ...