مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: بسیاری از فعالیت های بانکی در این مناطق به دلیل فقدان بانک‌های مستقل در مناطق آزاد از طریق بورس بین الملل انجام خواهد شد. ...