آقای تاج! یا از مجیدی حمایت کن یا برای امیدها تصمیم نهایی را بگیر ...