سخنگوی حزب رفاه ملت ایران گفت: احکام دبیران 11 استان حزب رفاه ملت ایران در چهاردهمین جلسه شورای مرکزی این حزب صادر شد. ...