جناب آقای سیف که بنا به انتصاب اخیر، متخصص ورزش زورخانه می باشد، میبایست از ابتدای دولت روحانی به همین سمت منصوب و رئیس زورخانه میشد نه اینکه رئیس پول ...