عباس عسگری، بازیکن نفت مسجد سلیمان: دکتر خودمان نتوانست مصدومیت من را تشخیص دهد و پزشک استقلال من را معانیه کرد ...