برخی کانال های تلگرامی خبر داده اند که مجتبی عبداللهی (نفر اول از سمت راست در عکس)، معاون اجتماعی قا ...