«بارتولومه بووی» غواص حرفه‌ای است که در ایالت «ماتو گروسو دوسول» برزیل و در رودخانه فورموسو با مار عظیم الجثه رودررو شد. ...