برتری پر گل بارسا در بازگشت و دبل سوارس/خفاش در نیوکمپ غافلگیر شد ...