فیلم/ بارسا نسخه والنسیا را در بازگشت سوارس پیچید ...