ترامپ: طالبان با کشتن سرباز آمریکایی، اشتباه بزرگی مرتکب شد ...