ماجرای فیلم زن باردار در بیمارستان طالقانی آبادان ...