برای خرید واحد 115 متری 8 سال ساخت در صادقیه خیابان گلناز به سرمایه یک میلیارد و 70 میلیون تومانی نیاز است. ...