وضعیت شیوع مصرف مواد نیروزا در باشگاه‌های ورزشی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...