مراقب ماجراجویان جهانی و بهانه‌جویان داخلی باشیم. ...