اردوغان: با ترامپ در مورد خرید سامانه پاتریوت صحبت خواهم کرد ...