نماینده دولت آمریکا در امور ایران تنبیه انضباطی می‌شود ...