قوه قضاییه نه جریانی را متهم کرد،‌نه در پی سروصدا و قیل و قال رفت. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه پیرو اخبار قبلی تاکید کرد که حکم صادر شده‌ای وجود ندارد. ...