الکس دل پیرو 26 سال پیش در 19 سالگی برای اولین بار پیراهن یووه را به تن کرد. ...