طرح روی جلد شماره جدید هفته نامه اکونومیست به تاثیر گسترش استفاده از رایانه در تمامی ابعاد زندگی انسان اختصاص یافته است. ...