استاد حاج حامد الخفاف می گوید: مرجعیت عالی بارها با استفاده از قدرت معنوی خود و از طریق ارائه راه حل های سیاسی در برخی موارد و دخالت مستقیم در موارد د ...