جام جهانی بسکتبال؛ قسمت بازنده ها؛ جمهوری چک 94-84 لهستان؛ تاریخ سازی جمهوری چک ادامه دارد ...