در گذشته یکی از راه های آزمودن اطلاعات عمومی پر کردن جدول بود از این رو عده بسیاری از جوان های قدیمی هنوز هم برای ساعات فراغت خود از جدول استفاده می ک ...