مسلم مقصودی در یک مسابقه نزدیک نتیجه را به بوکسور تایلندی واگذار کرد. ...