دختر ملک «سلمان بن عبدالعزیز» و خواهر«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به‌دلیل همدستی در بدرفتاری با یک کارگر لوله‌کش(مصری) در فرانسه به 10 ماه زندان تعل ...