کتاب «راز رشید» مجموعه شعر‌های عاشورایی به انتخاب دکتر محمدرضا سنگری است که در آن اشعار شاعرانی، چون زنده یاد سید حسن حسینی، علی موسوی گرمارودی، علی م ...