نامزدهای اولیه جایزه بیلی جیفورد، که بزرگداشت آثار غیرداستانی است، اعلام شد و دوازده اثر برای به دست ...