نماینده مجلس: برای درست شدن تمام مسائل در کشور باید همه چیز شفاف باشد ...