رهبر القاعده: به آمریکا، اسراییل و اروپا حمله کنید ...