در پی خروج یک قطار از ریل در کنگو دستکم 50 نفر کشته شدند. ...