استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره بحران سنت در زمانه معاویه تأکید کرد: ما شاهد دو گفتمان مهم هستیم: عده‌ای همچون امام حسین (ع) بر این باورند که حک ...