بلیت سینما فردا و همزمان با روز ملی سینما نیم بها است. ...