به نقل از کلینیک تخصصی زانو امید زانو درد  بیماری شایعی است که افراد زیادی از تمام سنین درگیر آنند. این مشکل ممکن است به علت وارد آمدن آسیب یا جراحت، ...