افزایش ارزش سهام بازارهای بورس آسیا به بیشترین میزان 6 هفته گذشته ...