بیرجند- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به بودجه سال جاری بازآفرینی شهری گفت: هزار و 400 میلیارد تومان پروژه در حوزه بازآفرینی شهری در دست ...